PRETRAGA NEKRETNINA

NEKRETNINE

 
Uvjeti poslovanja Cjenik
 

Uvjeti poslovanja

 

Area Arte

Ulica grada Vukovara 237c, 10000 Zagreb

telefon:

+385 1

611 5322

telefax:

+385 1

615 9922

e-mail:

nekretnine@areaarte.hr

web:

www.areaarte.hr

mb -- oib:

0633062 -- 34392830227

žiro racun:

2360000-1101513787

 

 

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuju se poslovni odnos između AREA ARTE d.o.o. i fizičke i/ili pravne osobe koja sa AREA ARTE d.o.o. kao Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.

Članak 2.

U obavljanju posredničkog posla, AREA ARTE d.o.o. je obvezna postupati savjesno i pošteno te u skladu s dobrim običajima graditi povjerenje, štiteći interes Nalogodavca i druge strane, te nastupati nepristrano u cilju realizacije posla, vodeci računa o dostojanstvu posredničkog poziva

Članak 3.

AREA ARTE d.o.o. je obvezna štititi interese stranaka te se ne smije koristiti nedostatnim informiranjem i nestručnošcu stranke radi pribavljanja poslovne koristi u namjeri postizanja cijene koja nije u skladu s tržišnim uvjetima te je dužna Nalogodavca obavijestiti o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su joj poznate.

II OBVEZE POSREDNIKA I NALOGODAVCA

Članak 4.

Obveze Posrednika

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama Posrednik se prema čl. 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama NN 107/07, NN 114/12, obvezuje obavljati osobito sljedeće:

1.nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,

2.upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

3.izvršiti uvid i pribaviti isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,

4.obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

5.omogućiti pregled nekretnina,

6.posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

7.   čuvatiosobne podatke Nalogodavca, te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao

poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje,

8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u      skladu s propisima o prostornom uređenju koje se odnose na to zemljište,

9. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je AREA ARTE d.o.o. omogućila Nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ilii pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla a naročito ako je:

-neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;

-organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

-Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Članak 5.

Obveze Nalogodavca

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama Nalogodavac se prema čl. 23 Zakona o posredovanju u prometu nekretninama NN 107/07 obvezuje obavljati osobito sljedeće:

1.obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predociti točne podatke o nekretnini,

2.dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,

3.upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koje postoje na nekretnini

4.ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

5.osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine,

6.nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku

posredničku naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno,

7.ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,

8.obavijestiti Posrednika pismenm putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je i ovlastio Posrednika.

IIIPOSREDNIČKA NAKNADA

Članak 6.

Visina posredničke naknade

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.

Visinu posredničke naknade određuje Posrednik u skladu s cjenikom te Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (NN107/07, NN114/12)

AREA ARTE d.o.o. je obvezna naplatiti posredničku naknadu određenu ugovorom o posredovanju..

Posrednička naknada se naplaćuje u trenutku davanja kapare, odnosno potpisivanja predugovora o kupoprodaji, odnosno zamjeni ili u trenutku potpisivanja ugovora o kupoprodaji u koliko nema predugovora.

NALOGODAVAC se obvezuje uplatiti ugovorenu posredničku naknadu na žiro račun AREA ARTE d.o.o. br. 2360000- 1101513787 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb i to prilikom prve naplate nekretnine (primanja kapare), odnosno na dan isplate kupoprodajne cijene ( bez obzira da li je isplaćen dio kupoprodajne cijene ili cjelokupni iznos ) temeljem zaključenog predugovora ili kupoprodajnog ugovora s kupcem nekretnine kad kapara nije ugovorena ako Ugovorom o posredovanju nije određeno drugačije.

IV ODNOS PREMA DRUGIM AGENCIJAMA

Članak 7.

AREA ARTE d.o.o. je obvezna poštovati temeljna etička načela, čime se isključuju radnje koje bi mogle štetiti drugim agencijama i to posebice:

-iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka,

-omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka,

-nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja

drugih agencija s tržišta

Ukoliko AREA ARTE d.o.o. zaključi ugovor o posredovanju i odvede zainteresiranu stranku na razgledavanje nekretnine, a ugovor izmedu stranaka bude zaključen posredovanjem druge agencije, posrednička naknada će se platiti AREA ARTE d.o.o. osim u slučaju drugačijeg dogovora.

V RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.

Ako druga agencija ili trgovačko društvo koje se bavi poslovanjem nekretnina ošteti AREA ARTE d.o.o., u tom slučaju se nastali problem prijavljuje Arbitražnoj komisiji koja je izabrano od strane Vijeća Udruženja poslovanja nekretninama a sastoji se od 3 člana. Arbitražna komisija je dužna očitovati se o predmetnom problemu i poduzeti potrebne radnje radi utvrđivanja odgovornosti pojedinih agencija u roku 30 dana od dana prijave.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja

AREA ARTE d.o.o. posjeduje rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva doneseno dana 09. prosinca 2008. godine, klasa: UP/I-330-01/08-01/157, Ur.broj: 526-05- 01-01/3-08-04 kojim se dopušta upis u registar Posrednika koji vodi Hrvatska gospodarska komora te kojim se utvrđuje da je trgovačko društvo AREA ARTE d.o.o. ispunilo sve zakonske uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

AREA ARTE d.o.o. trgovačko je društvo koje se vodi pri Registru Hrvatske gospodarske komore pod reg.brojem upisa 27/2008., a ujedno je i potpisnik Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama Hrvatske gospodarske komore br. 461-07, te potpisnik kodeksa etikeu poslovanju posrednika u prometu nekretnina br.98/11

Naši ovlašteni agenti upisani su u Imenik agenata koji vodi Hrvatska gospodarska komora pod reg. brojem upisa 50/2008 i 51/2008

Članak 10.

AREA ARTE d.o.o. dužna je čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, AREA ARTE d.o.o. je obvezna oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi

zaštite AREA ARTE d.o.o. otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi AREA ARTE d.o.o. ispunila svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

Članak 11.

Sukladno članku 8., stavak1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07,79/09, 86/09) AREA ARTE d.o.o. kao trgovac omogućuje potrošačima podnošenje pisanog prigovora, bilo u poslovnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja, ili elektroničke pošte, te je na njih dužna odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

Članak 12.

AREA ARTE d.o.o. ne smije posredovati za nekretnine koje nije razgledao njezin predstavnik i s vlasnikom te nekretnine sklopio ugovor o posredovanju osim u slučajevima kada se radi o zajedničkom poslu nekoliko agencija ili trgovačkih društava.

Bez dogovora s vlasnikom nekretnine, AREA ARTE d.o.o. ne smije upućivati stranke na samostalno razgledavanje te nekretnine.

U Zagrebu, 16.studeni 2009. godine.AGENTI.HR AGENTI.HR

Designed & Developed by